آغاز...

آغاز یک زن !!...
و خدا زن را آفرید...


۱ نظر: