قصار!...

اصلن اصولن بعضی از رؤیاها برای اینن که هیچوقت محقق نشن و همیشه رؤیا بمونن!!...

۱ نظر:

  1. کی باشد آن زمانی کان ابر را برانی

    گویی بیا و رخ را بر ماه کاملم نِه

    پاسخحذف