مرگ در بسترم زوزه می کشد!...

هرگز از مرگ نهراسيده ام

اگرچه دستانش از ابتذال شكننده تر بود

هراس من - باری - همه مردن در سرزمينی ست

كه مزد گوركن

از آزادی آدمی افزون باشد...

(احمد شاملو)

پ.ن. "سوگ" حسین علیزاده تمام حجم تهی ِ من و خانه را پر کرده... لحظه ها نمی گذرند... صبح نمی شود... سرم دردی می کند... کاش گاهی می شد که ایرانی نباشم!!... هی خودم را کنترل می کنم ولی هی چشمانم به نم می نشینند بی اختیار...

۱ نظر: