غریبانه!...

می دانی؟... می دانستم که زندگی چیز غریبی است... حالا اما ایمان می آورم به این غرابتش...

۱ نظر: