رونوشت ها 2 - ایران

چقدر دلم برای این شهر بدقواره تنگ شده بود... تهران را با تمام این شلوغی، بی در و پیکری و آلودگی اش عاشقم من... کاش گوشه ای از این شهر آن ِ آرامش ما بود!...

۱ نظر: