رونوشت ها 5- ایران

راستی دانی که کس آهوی وحشی را ازین خوشتر نمی گیرد؟!؟...

پ.ن. آنچنان سوخته ام که مامان گمان می برد که دروغش گفته ام و تو گرمای 45 درجه ی ظهر مرداد تو دریای نمک شنا کرده ام!!... می پرسد: کنار دریا بودی؟ می گویم: کنار دریای عزیزی بودم...

دیگر چیزی نمی پرسد...

...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر