زندگی اون وقتهایی نیست که نفس میکشی، اون وقتهایی یه که نفست رو بند میاره...

(از فیلم "مانع". ترجمه از خودم!)

۲ نظر: