از دوردستها!...

گفتی: مسافری... و من آن قدر ساده ام که سالهاست نماز دلم را شکسته می خوانم

...

۱ نظر: