نوستالژیک!...

نمی دانم به چه می اندیشند آدمیان ِ زادگاهم
می دانم اما گلهای آنجا هنوز
همان عطر همیشگی را دارند...

(کی تسورایوکی)

۱ نظر: