من در حجمه ی صدای تو...

آدمیزاد است دیگر!... گاهی وقت ها هم دلش می کشد که کسی باشد که گوشی تلفن را بردارد و به او که شعر را می داند و خوب هم می خواند بگوید شعری برایم بخوان... و آنگاه در سکوت ِ اینور ِ خط، چشمانش را ببندد، چشمها و لبهایش را که شعر را در این لحظه به نوازش نشسته اند، خیال ببافد و به طرز ِ تلفظ کلمات که از اعماق ادا می شوند و جایشان را دراین سطح های جمله به این خوبی می یابند، دل بسپارد... و وقتی گوشی را می گذارد، طنین ِ صدا در جانش نگاهش را به مهمانی ِ دوردستها ببرد...


آدمیزاد است دیگر... با این دلخوشانک های ساده و بیگناهش...

۱ نظر:

 1. ...
  در وجشت شبانه ی تاریخ
  در حاشیه
  مثل گلی سپید نشسته ست
  و دست هایش
  - که اعتبار سادگی است -
  پیراهن شبانه ی لیلی ست
  و گوش هایش
  چون پرده ی بکارت آهو هاست
  و چشم هاش
  جمهور آفتاب دمیده است

  تغییر داده است الفبای عشق را
  انگشت شعله ورش
  زیرا
  سبابه اش شهادت آهو هاست

  حکمی صریح یافته ام من ، از او
  که گیسوان شعله ورش را
  بر صفحه ی مرده بیفشانم
  و شاهد قیامت آهوها باشم


  و وقتی می خواند اعماقش پلکی طویل دارند

  پاسخحذف