بدون تیتر!

یک عدد یابوی ِ چموش ِ دورگه که به شدت از جبروتش خری پیداست، وسط همه ی این زن ها-من ها- در درونم کشف کرده ام!!!... این کشف ِ امروزم بود!... و من موندم که این یابوی عزیز رو با این جبروتش آنهم با این سُم های باریک که تق و تق ِ پاشنه ی بلندش تو تمام درونم اِکو میشه رو چرا من تا حالا ندیده بودم؟!! کر هم هستم احتمالن!...

۱ نظر: