قانون اول

نمیخواهم قانون صادر کنم! ولی بنظرم همیشه خواستن توانستن نیست!... گاهی وقتها حتی تلاش نکردن بهتر است... یکسری چیزها را باید به حال خودشان گذاشت تا خودشان بیایند یا بروند!...

۲ نظر: