حافظ به سعی شایا

شکایت از که کنم؟
خانگی ست غمازم...

۱ نظر:

 1. اين شيون
  خاطره از ازل مي آرد و
  حالا
  از كوچكي هام بگويم اگر
  مدام گريه بوده ام بي تو اي مادرانه-

  شيري كه نوشيدم از نفسهات
  شب
  مرا
  در هجوم بادهايش به صحاري عطش افكند و
  چشمه نام تو شد اي بهارانه-

  عمري است
  بي نام!
  مي گردم در اين وادي و
  كتاب من نانوشته و مكتوم
  ار اوراد سرگشتگي و
  از زمزمه هاي زندگي سرشار-

  ن كه خواسته باشم پيامبران از رود طلوع كنند و
  ابرها را فرمان دهند به باريدن
  مي خواهم يك لمحه
  باد
  هر كجاي خا ك
  كنار پنجره ات زاري هاي مرا زمزمه كند
  شب
  ستاره ببارد و
  صبح
  چشمه اي در آيينه ات گيسو افشان
  از گلويم بخواند كه سوخت
  در هزاره ي بي باران-

  ي. رويايي

  پاسخحذف