سعدی به سعی شایا

خبرت
خراب تر کرد
جراحت جدایی...

۱ نظر: