سعدی به سعی شایا

آن روز
که با تو می رود
نوروز است...

...

۱ نظر: