6- لواسانات

راستی که بنظرم، هستند حس هایی و انجام کارهایی که به دلشکستگی و دلتنگی بعدهایشان می ارزند!...

اینجا زیاد فرقی نکرده بود از آن سالها... فقط ساخت و سازش بیشتر شده بود و سبزی اش کمتر... اما هنوز هم زیبا بود...

۲ نظر: