جولانگاه من...

بنظرم هستی ِعشق همیشه تنه به تنه ی تخیل می ساید... که اگر خیال را از عشق بگیری، چیز چندانی نمی ماند... تکراری می شود، ملال می شود، تکراری می شوی، ملول می شوی...

اما یک جایی هست که من بلدم و آنجا مرز خیال و واقعیتم به هم میریزد، محو می شود و مختصات بودنم گم میشود در نمودارهای هستی... آنجا را من خوب بلدم جان ِ من!... بارها و بارها راهش را رفته ام... نترس! فقط بیا...

...

۱ نظر:

 1. بار دگر آن دلبر عیار مرا یافت سرمست همی‌گشت به بازار مرا یافت
  پنهان شدم از نرگس مخمور مرا دید بگریختم از خانه خمار مرا یافت
  بگریختنم چیست کز او جان نبرد کس پنهان شدنم چیست چو صد بار مرا یافت
  گفتم که در انبوهی شهرم کی بیابد آن کس که در انبوهی اسرار مرا یافت
  ای مژده که آن غمزه غماز مرا جست وی بخت که آن طره طرار مرا یافت
  دستار ربود از سر مستان به گروگان دستار برو گوشه دستار مرا یافت
  من از کف پا خار همی‌کردم بیرون آن سرو دو صد گلشن و گلزار مرا یافت
  از گلشن خود بر سر من یار گل افشاند وان بلبل وان نادره تکرار مرا یافت
  من گم شدم از خرمن آن ماه چو کیله امروز مه اندر بن انبار مرا یافت
  از خون من آثار به هر راه چکیدست اندر پی من بود به آثار مرا یافت
  چون آهو از آن شیر رمیدم به بیابان آن شیر گه صید به کهسار مرا یافت
  آن کس که به گردون رود و گیرد آهو با صبر و تأنی و به هنجار مرا یافت
  در کام من این شست و من اندر تک دریا صاید به سررشته جرار مرا یافت
  جامی که برد از دلم آزار به من داد آن لحظه که آن یار کم آزار مرا یافت
  این جان گران جان سبکی یافت و بپرید کان رطل گران سنگ سبکسار مرا یافت
  امروز نه هوش است و نه گوش است و نه گفتار کان اصل هر اندیشه و گفتار مرا یافت

  پاسخحذف