بسرش زده باد!...

بسرش زده باد!

نگاهش کنید!

چگونه میان درختها می دود

و سرش را به پنجره ها می کوبد!

بسرش زده باد!

دستش را به دهان گنجشکها گذاشته،

نمیگذارد سخنی بگویند...

آب حوضچه را به هم می ریزد،

فرصت نمیدهد که گلویش را ماه تر کند

بسرش زده این برهنه ی گرمازده!...


گفته بودم طوری بیایی که بوی تو را باد نشنود

دیوانه شده این پسر!

پیرهنت را به دهان گرفته کجا می برد؟!؟!؟...


(شمس لنگرودی)

۲ نظر:

  1. دیوانه شده این پسر!

    پیرهنت را به دهان گرفته کجا می برد؟!؟!؟...

    پاسخحذف