بیشرف!

دل زمن بُردی
و پرسیدی که:
" دل گم کرده ای؟" !!!

(عطار)

۲ نظر: