خب من برم مشقهام رو بنویسم بعد برگردم همینجا

شب هم مهمون دارم باید بدواَم

ولی عجالتن از پشت همین میز ماچت کنم؟

بیهوا...


۱ نظر: