برو برقص... برو نترس...

برو وسط...
برو نترس...
برقص... برقص...
تا بشی مست...
در جمع مستان بکن رقص...
این فرصتو نده از دست...


* کار خوبی از گروه "ایندو" - این هم ویدئوش

۲ نظر: