ساختار شهری لندن مثل پاریس یا تهران نیست. پاریس و تهران محله های بالاشهر و پایین شهر دارند. بالاشهرشان با پایین شهرشان خیلی متفاوت است. تجمع و تراکم و سطح زندگی ها در بالاشهر و پایین شهر تفاوتهایی فاحش دارند. شهر از بالا تا پایینش چهره عوض میکند. لندن اما شهری یکدست تر است. غنی و فقیرش کنار هم می زیند. سطوح ثروتمند و فقیرش در سطح شهر پخش شده اند. یکجا متمرکز نشده اند. به چشم می آیند ولی کنار هم اند. بنظرم این ساختار شهری لندن، پیوند قوی یی بین شهروندانش ایجاد میکند و شهر را مستحکم تر و منسجم ترمی نماید. اینجا محله هایش لایه لایه اند. اتفاقی اگر در شهر بیفتد، شهر سریع دو تکه نمی شود، دو قطبی نمی شود. متین تر و آرام تر برخورد میکند. آشوبهای اینروزهایش مثل آشوبهای مثلن پاریس نیست که در حومه ها و زاغه نشینها اتفاق بیفتد و بالاشهری ها فقط در خبرها بخوانند!... این ساختار شهری لندن با همه ی خوبی هایی که دارد، کار را اما برای پلیس بریتانیا سخت کرده است. این ساختار را بگذار کنار گوناگونی اینهمه مهاجرینی که از نزدیک به نود کشور در این شهر با فرهنگهای مختلف زندگی میکنند، آنوقت میتوانی بفهمی که چرا پلیسش اینقدر دارد فکر میکند که چه بکند. خیلی چیزها را باید درنظر بگیرد. برایم قابل درک است که حاضر است غر بشنود که درست و بموقع عمل نمی کند، اما حرکتی نسنجیده انجام ندهد که حساسیتهایی برانگیزد که شهر را بطرف آشوبهای بزرگتری سوق بدهد...

همیشه این اندیشناکی دولتمردان اینجا را ستوده ام... و اینکه چقدر حواسشان هست که در برابر مردمشان مسئولیت دارند... چیزی که در شهرِ من قحطی ست. کسی آنجا فکر نمیکند که "مسئول" کاری ست که میکند... راههای دور زدن و دررو هم که بسیار است...

۱ نظر:

  1. اینجا؟؟؟ ایران؟؟ اشتباه به عرضت رسوندن.. دیدی که تازه می خواستیم نیروهای صلح بفرستیم اونجا کمکتون کنن...:)

    پاسخحذف