گفت: هرکس امشب دو رکعت نماز بگذارد، اورا حوری دهند که بالای او از مشرق تا به مغرب باشد.
کسی گفت: من این نماز نکنم و این حور را نمی‌خواهم!
گفتند: چرا؟؟!
گفت زیرا که اگر سرش در کنار من باشد و در شیراز و بغدادش بگایند، مرا چه خبر بود؟!!

( سعدی)

* راست میگه خوب بنده خدا!!

۲ نظر: