در شبهای بیرحم...

Sometimes I wish I had never met you... because then I could go to sleep at night not knowing there was someone like you out there

(Good Will Hunting)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر