دلبندم! دخترم! نصیحتی کنمت گوش کن و دیگه هم حرف نزن!:

این اسب چموشت رو ممکنه بتوونی به زور تا لب آب ببری، ولی نمیتوونی مجبورش کنی که آب هم بخوره!

این یادت باشه!

۱ نظر: