و تو چه دانی حال و روز انگشتانی را که در اشتیاق به آغوش کشیدنت اینچنین مظلومانه می سوزند و به خاکستر می نشینند...

خواب میدیدم...

۲ نظر: