چشمهایش


- چرا نیامدید؟

- با خودم در جنگ بودم...

- چه کسی برنده شد؟

- شما!

- ... با من که در جنگ نبودید...


(از رمان چشمهایش - نوشته بزرگ علوی)

۱ نظر: