کویر کادر نداشت، تربیت من هم... فکر می‌کنم علت این که من هیچ‌ وقت به عکاسی رو نکردم همین بوده‌ است: کادر. من عادت نداشتم داخل کادر بروم. از جاهایی که نگاه من آمده بود، آن جاها از کادر سر می‌رفتند. و تجاوز از کادر را هم، همان جاها به من آموخته بودند: کویر از کادر سر می‌رفت، نگاه من هم...

(برعکس - یدالله رویایی)

۱ نظر: