گز چهره بنماید صنم پرشو از او چون آینه / ور زلف بگشاید صنم رو شانه شو رو شانه شو

ساعتهاست عاشقانه ی آرامی دارم با دستها و لبها و دستها و صداها و نواها و نغمه ها و ضربها... اینجا مخصوصن

۱ نظر: