خسته ام...

خیلی...

...

...

...

پ.ن.بلد نیستم این "خیلی" رو یه جوری بنویسم که حق خستگی م ادا بشه... کاش میشد خط الرسم واژه ها هم جوری هم میبود که بیشتر بیانگر باشند. همه ی "خیلی" هایی که نوشته میشوند، یکجور "خیلی" نیستند... صدا و صوت انگار گویاتره باز... تُن ِ صدا بیشتر بیانگره، ولی تُن ِ واژه ها رو نمیشه نوشت. تُن ِ این "خیلی" ِ امشبم رو نمیشه نوشت...


۱ نظر: