برف میاد. دختر ننه سرما خوشش میاد. همینجوری تا صبح بباره، نیم متری میشینه

۱ نظر: