چه دور تند و آغاز گزنده ای...

با سیمین دانشور شروع شد

پرویندخت یزدانیان پشتش رفت

حالام جلال ذوالفنون...


امیدوارم از بهارش پیدا نباشد امسال...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر