جهان جاي فضله هامان نيست
مستراحي ديگر بايد ساخت
...

(علي اكبر ياغي تبار)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر