لندن دیگر سارا ندارد
...
شاهی اما یک سارای صفر کیلومتر تازه نفس دارد
...

۱ نظر: