میدانی گلم؟
ستیز نابرابر و بی انصافی  ست این جنگ بین آنلاین ِ مجاز و رنج واقعی در رگ و پی ِ تن... 

۱ نظر: