دست و پای بیهوده ای میزنم
...
 و قسمت تلختر و دردآورتر قضیه این ست که میدانم که دارم دست و پای بس بیهوده ای میزنم، که به ساحلم که نمی رساند هیچ، که خسته ترم میکند، که مدام فروتر میروم
...
...اما میشود دست و پا هم نزد؟

۱ نظر: