سنایی به سعی شین

خاصگان را
برهنگی جامه ست

۱ نظر: