در خیابان به بازوی سایه ات می آویختم

از همینجا تاااااا ته خیابون سر هر کوچه بوسه ای بر لب بکاریم؟ 
بن بست ها بهترند حتی
...

۱ نظر: