لطفن یکی بیاد این روان ِ پریشان منو اول یه شونه بزنه
 ...بعدم ببافدشون، چهل گیس

...بعدم اگه منو خوابوند که دیگه خودم دربست مریدشم... بمولا

۲ نظر: