!جان جان-
جان؟-
 زنگ زدم بپرسم معنی کلمه ی "احتیاج" رو میدونی؟-
...خوب میدونم گلم. با تمام رگ و پی ام میدونم-

۱ نظر: