چمدونم رو بسته م. بقیه خوابند. دوشی گرفته ام و همینجور پاورچین پاورچین که بقیه رو بیدار نکنم، دور خونه میچرخم. تو هم که نمیدونم کجایی. هی راه میرم از این اتاق به اون اتاق و نم اشک از دلم پاک میکنم. امروز عجیب ترین روز بود... و حالا که دردی در تنم صحه می گذارد که شاهد آن هذیان بوده است، دلم مچاله میشود...

 چمدونم اونقدرها سنگین نیست، شونه هام اما خیلی سنگینن. به دخترک میگم: کاشکی میشد بار شونه و سینه رو هم وزن میزدن و میگفتن اضافه بار داری خانوم نمیتونی ببری بالا...

۱ نظر:


 1. سجاده روی ماه بینداز


  وقتی عمیق‌تر از نگاه برخاستی
  وقتی که خواستی
  دور شوی از ،
  اندازه های تماشا
  و راه ها و منظره ها
  بی تن، بی تمنای تن
  بی نام ، بی کلام
  رها، تنها
  -آنگاه-
  سجاده روی ماه بینداز

  میان خلوت حضور
  وقتی پراکنده می‌شود
  جاذبه‌های سبز
  جنب هواهای هو
  از هزار سمت بی‌سو

  درست مثل روزی که :
  صدای صور
  از دور برخاسته می‌شود
  و در نگاه معصوم تو
  جهان بی هیاهو
  سمت او
  نه سوی کعبه ای از گل
  با سجده‌های طویل
  سجاده روی ماه بینداز

  پاسخحذف