و خیابانها گواهند...

"Walking is man's best medicine".

(Hippocrates, the Father of Medicine (460-377 BCE))

هوم! پس از زمانهای باستان این راه رفتن بمنزله ی درمان کشف شده بوده! من داشتم بنام خودم سند میزدما

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر