در رو که باز کردم، لبخندش شد. به پهنای صورتش. گفت پس بالاخره اومدی. میدونستم که میای. بعد که داشت پیش بند رو با آرامش برام می بست گفت:
- زنها بنظر من بر دو دسته اند. دسته ای که موهایشان را میدهند و دسته ای که موهایشان را نمی دهند!

!!

۱ نظر: