سعدی به سعی شایا

گوشه گیر
ای یار
یا جان در میان آور 
که عشق

تیرباران‌ست
یا تسلیم باید
یا حذر
...

۱ نظر:  1. دوستی را گفتم
    اینک عمر شد گفت ای عجب

    طرفه می‌دارم که بی دلدار
    چون بردی به سر

    پاسخحذف