به سینه میزندم سَر ، دلی که کرده هوایت
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت
دلم گرفته برایت" زبان ساده ی عشق است"
...سلیس و ساده بگویم : دلم گرفته برایت

(منزوی)

۱ نظر:

 1. اره از همین حسین آقای خودمون بنویس :)
  دیوانگی زین بیشتر؟ زین بیشتر ، دیوانه جان
  با ما ، سر دیوانگی داری اگر ، دیوانه جان

  در اولین دیدار هم بوی جنون آمد ز تو
  وقتی نشستی اندکی نزدیک تر دیوانه جان

  چون می نشستی پیش من گفتم که اینک خویش من
  ای آشنا در چشم من با یک نظر دیوانه جان

  گفتیم تا پایان بریم این عشق را با یک سفر
  عشقی که هم آغاز شد با یک سفر دیوانه جان

  کی داشته است اما جنون در کار خویش از چند و چون
  قید سفر دیوانه جان ! قید حضر دیوانه جان

  ما وصل را با واژه هایی تازه معنا می کنیم
  روزی بیامیزیم اگر با یکدیگر دیوانه جان

  تا چاربند عقل را ویران کنی، اینگونه شو
  دیوانه خود، دیوانه دل، دیوانه سر، دیوانه جان

  ای حاصل ضرب جنون در جان جان جان من
  دیوانه در دیوانگی دیوانه در دیوانه جان

  هم عشق از آنسوی دگر سوی جنونت می کشد
  گیرم که عاقل هم شدی زین رهگذر دیوانه جان

  یا عقل را نابود کن یا با جنون خود بمیر
  در عشق هم یا با سپر یا بر سپر دیوانه جان

  پاسخحذف