واژه ی "عشق-بازی" بنظر من فقط در فرهنگی میتونه ساخته و استفاده بشه که سه خصلت ویژه رو همزمان با هم داشته باشه: ظرافت، جسارت و حماقت

...و ما عشق-بازی نمی کنیم. عشق ما را بازی میکند

۱ نظر: