از سری ماجراهای نوروزی ِ دور از خانه- 2

سبزه ی گرد و بزرگ و روبان بسته و خوشکلم رو برداشتم ببرم بندازم به تیمز، که 13 ما هم بدر شه. از پیچ خیابون که پیچیدم یه خانم و آقای انگلیسی لبخندشون شد. آقاهه با خنده گفت:
-          Is there a goat birthday?!
جواب دادم:

-          Or a Persian New Year!


۱ نظر: