برای شیرین و مکث ِ نگاهش بر همه دیوانه های جهان و عرفای بر آب نماز خوان ِ دشت مرو و خراسان ...

در نظر دخترینه ی بیابانگرد راز چیست؟ با چه نامی معنا میشود؟ با نام مرد. شاید پنداشته شود که زندگانی پر از راز است. این درست. بی گمان چنین است. اما دختر بالغ بیابانی همه ی آن زندگانی را در مرد می جوید. چه نشانه ای از مرد به او نزدیکتر؟ و هم دورتر از دسترس؟ تا دختر و پسری به هم برسند، از هزار خم باید بگذرند. چه بسیار جفتهای جوانی که در خواهش پیوند، پیر شده اند. چه بسیار که آرزوی حجله به گور برده اند. هزار بند از پای باید بگسلی تا دستت در دست یار بگیرد. از این ست اگر آوازهای فراق در بیابان و دشت پیچان است...

(کلیدر- محمود دولت آبادی- جلد 1- صفحه 61)

۲ نظر:

 1. صد بار گفتم همچی مکن ننه گل محمد /
  زلفای سیاه قیچی مکو ننه گل محمد /
  صد بار گفتم پلاومخار ننه گل محمد /
  وردور کوها تاو مخور ننه گل محمد /
  صد بار گفتم یاغی مرو ننه گل محمد /
  رفیق الدغی مرو ننه گل محمد /
  الدغی بیبفای ننه گل محمد /
  تا آخر دنیا با تو نیای ننه گل محمد /
  ایمروز که دور دورنس ننه گل محمد /
  اسب سیات دجو لونس ننه گل محمد /
  ای جاولونا همیشه نیس ننه گل محمد /
  اسب سیات دبیشه نیس ننه گل محمد /
  وصف شما د ایرونس ننه گل محمد /
  عکس شما تهرونس ننه گل محمد /
  کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل محمد /
  کو درق و درق هفت تیرت ننه گل محمد /
  کو اجاقت کو اتاقت ننه گل محمد /
  کو برارای قولچماقت ننه گل محمد /
  گل محمد ددخاوبی ی ننه گل محمد /
  تفنگشم برناو بی ی ننه گل محمد /
  او تخم مرغای لای نونت ننه گل محمد /
  آخر نرف نیش جونت ننه گل محمد /
  قت بلندت شوه رف ننه گل محمد /
  زن قشنگت بیوه رفت ننه گل محمد /
  فشنگ د بند قطار قطار ننه گل محمد /
  وخ بار به جنگ سبزوار ننه گل محمد /
  الای بمیر قاتلت ننه گل محمد /
  خنک رو و دل مارت ننه گل محمد

  برای تو می خوانم با گویش دختر بیابانگرد دیوانه که مانند تو دل به باد و شن سپرد و عاشق شد

  پاسخحذف
 2. برای شیرین :
  http://www.youtube.com/watch?v=UyZUFNXbJ_E

  http://www.kuwatmusic.com/lyrics-le-yareh/


  پاسخحذف