مولانا به سعی شایا

در هوایت
بی قرارم
روز و شب
...

۱ نظر: