استانبول!

!میدانستم که به استانبول برخواهم گشت. اما نمیدانستم به این زودی
.گرچه این یک روز ِ استانبول به بیخوابی و خستگی و آب به آب شدنی بیرحمانه انجامید
!خود کرده را هم که گفته اند تدبیر گویا نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر